FANDOM


Pow

The Batman TV series is best known for its use of onomatopoeia filling shots during fight scenes.

Onomatopoeia guideEdit

Season differencesEdit

In each season, these words appeared differently:

 • Season 1: Words appear with fight in the background
 • Season 2: Words appear in coloured background
 • Season 3: Words and background flash.

Complete listing of onomatopoeiaEdit

 • AIEEE!
 • AIIEEE!
 • ARRGH!
 • ARRGGHH!
 • AWK!
 • AWKKKKKK!
 • BAM!
 • BANG!
 • BANG-ETH!
 • BIFF!
 • BLOOP!
 • BLURP!
 • BOFF!
 • BONK!
 • BONG!
 • CLANK!
 • CLANK-EST!
 • CLASH!
 • CLUNK!
 • CLUNK-ETH!
 • CRACK!
 • CRAAACK!
 • CRASH!
 • CRRAAACK!
 • CRUNCH!
 • CRUNCH-ETH!
 • EEE-YOW!
 • FLRBBBBB!
 • GLIPP!
 • GLURPP!
 • HURT!
 • KAPOW!
 • KAYO!
 • KER-SPLOOSH!
 • KER-PLOP!
 • KLONK!
 • KLUNK!
 • KRUNCH!
 • OOOFF!
 • OOOOFF!
 • OUCH!
 • OUCH-ETH!
 • OWWW!
 • PAM!
 • PLOP!
 • POW!
 • POWIE!
 • QUNCKKK!
 • RAKKK!
 • RIP!
 • SLOSH!
 • SOCK!
 • SPLAAT!
 • SPLATS!
 • SPLATT!
 • SPLOOSH!
 • SWAAP!
 • SWISH!
 • SWOOSH!
 • THUNK!
 • THWACK!
 • THWACKE!
 • THWAP!
 • THWAPE!
 • THWAPP!
 • TOUCHE!
 • UGGH!
 • URKK!
 • URKKK!
 • VRONK!
 • WHACK!
 • WHACK-ETH!
 • WHAM-ETH!
 • WHAMM!
 • WHAMMM!
 • WHAP!
 • Z-ZWAP!
 • ZAM!
 • ZAMM!
 • ZAP!
 • ZAP-ETH!
 • ZGRUPPP!
 • ZLONK!
 • ZLOPP!
 • ZLOTT!
 • ZOK!
 • ZOWIE!
 • ZWAPP!
 • ZZONK!
 • ZZWAP!
 • ZZZZWAP!
 • ZZZZZWAP!